اتاق ها با ویو کوه

اتاق ها با ویو کوه

** یکی از بهترین اتاقهای دو تخته الیزه با تعداد محدود**
-دارای تخت دبل سایز کویین (160)
– این نوع اتاق بسیار نورگیر با پنجره رو به کوه های دراک و خیابان پزشکان می باشد.
– سایز این نوع اتاق حدوداً20 متر مربع میباشد.
این نوع اتاقها امکاناتی نظیر مینی بار، میز کار و چراغ مطالعه، تشکهای برن آلمان، کمد دیواری، سیفتی باکس، سرویس چای و آب معدنی شارژ روزانه و سایر امکانات رفاهی استاندارد می باشند.
*این نوع اتاقها بسته به شماره اتاق شامل دوش و یا وان می باشد، در صورت نیاز لطفا حتما در توضیحات رزرو قید بفرمایید.
** برای رزرو اتاق های مخصوص افراد سیگاری” اتاق های بالکن دار”را رزرو بفرمایید. چنانچه حتما درخواست تخت دبل همراه با بالکن را دارید، میتوانید اقدام به رزرو “سوئیت های رویال” بفرمایید.

** یکی از بهترین اتاقهای دو تخته الیزه با تعداد محدود**
-دارای تخت دبل سایز کویین (160)
– این نوع اتاق بسیار نورگیر با پنجره رو به کوه های دراک و خیابان پزشکان می باشد.
– سایز این نوع اتاق حدوداً20 متر مربع میباشد.
این نوع اتاقها امکاناتی نظیر مینی بار، میز کار و چراغ مطالعه، تشکهای برن آلمان، کمد دیواری، سیفتی باکس، سرویس چای و آب معدنی شارژ روزانه و سایر امکانات رفاهی استاندارد می باشند.
*این نوع اتاقها بسته به شماره اتاق شامل دوش و یا وان می باشد، در صورت نیاز لطفا حتما در توضیحات رزرو قید بفرمایید.
** برای رزرو اتاق های مخصوص افراد سیگاری” اتاق های بالکن دار”را رزرو بفرمایید. چنانچه حتما درخواست تخت دبل همراه با بالکن را دارید، میتوانید اقدام به رزرو “سوئیت های رویال” بفرمایید.


اتاق ها با ویو کوه

اتاق ها با ویو کوه

** یکی از بهترین اتاقهای دو تخته الیزه با تعداد محدود**
-دارای تخت دبل سایز کویین (160)
– این نوع اتاق بسیار نورگیر با پنجره رو به کوه های دراک و خیابان پزشکان می باشد.
– سایز این نوع اتاق حدوداً20 متر مربع میباشد.
این نوع اتاقها امکاناتی نظیر مینی بار، میز کار و چراغ مطالعه، تشکهای برن آلمان، کمد دیواری، سیفتی باکس، سرویس چای و آب معدنی شارژ روزانه و سایر امکانات رفاهی استاندارد می باشند.
*این نوع اتاقها بسته به شماره اتاق شامل دوش و یا وان می باشد، در صورت نیاز لطفا حتما در توضیحات رزرو قید بفرمایید.
** برای رزرو اتاق های مخصوص افراد سیگاری” اتاق های بالکن دار”را رزرو بفرمایید. چنانچه حتما درخواست تخت دبل همراه با بالکن را دارید، میتوانید اقدام به رزرو “سوئیت های رویال” بفرمایید.

** یکی از بهترین اتاقهای دو تخته الیزه با تعداد محدود**
-دارای تخت دبل سایز کویین (160)
– این نوع اتاق بسیار نورگیر با پنجره رو به کوه های دراک و خیابان پزشکان می باشد.
– سایز این نوع اتاق حدوداً20 متر مربع میباشد.
این نوع اتاقها امکاناتی نظیر مینی بار، میز کار و چراغ مطالعه، تشکهای برن آلمان، کمد دیواری، سیفتی باکس، سرویس چای و آب معدنی شارژ روزانه و سایر امکانات رفاهی استاندارد می باشند.
*این نوع اتاقها بسته به شماره اتاق شامل دوش و یا وان می باشد، در صورت نیاز لطفا حتما در توضیحات رزرو قید بفرمایید.
** برای رزرو اتاق های مخصوص افراد سیگاری” اتاق های بالکن دار”را رزرو بفرمایید. چنانچه حتما درخواست تخت دبل همراه با بالکن را دارید، میتوانید اقدام به رزرو “سوئیت های رویال” بفرمایید.


اتاق ها با ویو کوه

اتاق ها با ویو کوه

** یکی از بهترین اتاقهای دو تخته الیزه با تعداد محدود**
-دارای تخت دبل سایز کویین (160)
– این نوع اتاق بسیار نورگیر با پنجره رو به کوه های دراک و خیابان پزشکان می باشد.
– سایز این نوع اتاق حدوداً20 متر مربع میباشد.
این نوع اتاقها امکاناتی نظیر مینی بار، میز کار و چراغ مطالعه، تشکهای برن آلمان، کمد دیواری، سیفتی باکس، سرویس چای و آب معدنی شارژ روزانه و سایر امکانات رفاهی استاندارد می باشند.
*این نوع اتاقها بسته به شماره اتاق شامل دوش و یا وان می باشد، در صورت نیاز لطفا حتما در توضیحات رزرو قید بفرمایید.
** برای رزرو اتاق های مخصوص افراد سیگاری” اتاق های بالکن دار”را رزرو بفرمایید. چنانچه حتما درخواست تخت دبل همراه با بالکن را دارید، میتوانید اقدام به رزرو “سوئیت های رویال” بفرمایید.

** یکی از بهترین اتاقهای دو تخته الیزه با تعداد محدود**
-دارای تخت دبل سایز کویین (160)
– این نوع اتاق بسیار نورگیر با پنجره رو به کوه های دراک و خیابان پزشکان می باشد.
– سایز این نوع اتاق حدوداً20 متر مربع میباشد.
این نوع اتاقها امکاناتی نظیر مینی بار، میز کار و چراغ مطالعه، تشکهای برن آلمان، کمد دیواری، سیفتی باکس، سرویس چای و آب معدنی شارژ روزانه و سایر امکانات رفاهی استاندارد می باشند.
*این نوع اتاقها بسته به شماره اتاق شامل دوش و یا وان می باشد، در صورت نیاز لطفا حتما در توضیحات رزرو قید بفرمایید.
** برای رزرو اتاق های مخصوص افراد سیگاری” اتاق های بالکن دار”را رزرو بفرمایید. چنانچه حتما درخواست تخت دبل همراه با بالکن را دارید، میتوانید اقدام به رزرو “سوئیت های رویال” بفرمایید.


اتاق ها با ویو کوه

اتاق ها با ویو کوه

** یکی از بهترین اتاقهای دو تخته الیزه با تعداد محدود**
-دارای تخت دبل سایز کویین (160)
– این نوع اتاق بسیار نورگیر با پنجره رو به کوه های دراک و خیابان پزشکان می باشد.
– سایز این نوع اتاق حدوداً20 متر مربع میباشد.
این نوع اتاقها امکاناتی نظیر مینی بار، میز کار و چراغ مطالعه، تشکهای برن آلمان، کمد دیواری، سیفتی باکس، سرویس چای و آب معدنی شارژ روزانه و سایر امکانات رفاهی استاندارد می باشند.
*این نوع اتاقها بسته به شماره اتاق شامل دوش و یا وان می باشد، در صورت نیاز لطفا حتما در توضیحات رزرو قید بفرمایید.
** برای رزرو اتاق های مخصوص افراد سیگاری” اتاق های بالکن دار”را رزرو بفرمایید. چنانچه حتما درخواست تخت دبل همراه با بالکن را دارید، میتوانید اقدام به رزرو “سوئیت های رویال” بفرمایید.

** یکی از بهترین اتاقهای دو تخته الیزه با تعداد محدود**
-دارای تخت دبل سایز کویین (160)
– این نوع اتاق بسیار نورگیر با پنجره رو به کوه های دراک و خیابان پزشکان می باشد.
– سایز این نوع اتاق حدوداً20 متر مربع میباشد.
این نوع اتاقها امکاناتی نظیر مینی بار، میز کار و چراغ مطالعه، تشکهای برن آلمان، کمد دیواری، سیفتی باکس، سرویس چای و آب معدنی شارژ روزانه و سایر امکانات رفاهی استاندارد می باشند.
*این نوع اتاقها بسته به شماره اتاق شامل دوش و یا وان می باشد، در صورت نیاز لطفا حتما در توضیحات رزرو قید بفرمایید.
** برای رزرو اتاق های مخصوص افراد سیگاری” اتاق های بالکن دار”را رزرو بفرمایید. چنانچه حتما درخواست تخت دبل همراه با بالکن را دارید، میتوانید اقدام به رزرو “سوئیت های رویال” بفرمایید.

ورود یا ثبت نام برای ورود شماره همراه خود را وارد کنید